46 procent tycker att lönsamheten är ”ganska” eller ”mycket” god. Det är en förbättring med 22 procentenheter från föregående år. Fortfarande upplever dock mer än hälften, att lönsamheten är ”ganska” eller ”mycket” dålig.

Försiktigare optimism om lönsamhet
84 procent tror att lönsamheten kommer att vara oförändrad eller bättre under 2011. Föregående år var siffran 88 procent. Optimismen har alltså blivit något försiktigare.
Störst är förhoppningarna bland trädgårdsväxtodlare och grisproducenter.

En av fem oroliga för stigande räntor
Den sammanlagda utlåningen till lantbruket uppgick vid årsskiftet 2010/2011 till drygt 220 miljarder kronor. Det är en ökning under 2010 med 15,8 miljarder kronor eller 7,2 procent. Skulderna i jord- och skogsbruket har fördubblats under en åttaårsperiod och lönsamheten har inte stigit i samma takt. En femtedel av de tillfrågade är oroliga inför framtida räntehöjningar. 45 procent av de tillfrågade känner inte någon oro alls.

Unga vill sälja på hemmamarknad
Viljan att i framtiden certifiera produktion enligt KRAV eller Svenskt Sigill är i stort sett oförändrad, runt 15 procent. I år vill 62 procent att en större del av produktionen ska säljas på hemmamarknaden, jämfört med 69 procent föregående år. Yngre lantbrukare har ett större intresse för hemmamarknaden än äldre.

Var tredje lantbrukare har anställda
31 procent av lantbruksföretagen har en eller flera anställda. Inom två år planerar 10 procent av lantbrukarna att anställa ny personal. Bland unga lantbrukare planeras det i särskilt hög grad för det.

Energiproduktion fortfarande framtiden
Andelen som vill investera i energiproduktion minskade marginellt, från 12 till 11 procent jämfört med 2010. Intresset för att använda råvaror från skogen för energiändamål ökar och står för drygt hälften av investeringsviljan. Sedan 2006 har intresset för skogsråvaror ökat från 16 till 51 procent.

Stolta lantbrukare som trivs med sitt jobb
97 procent av lantbrukarna uppger att de trivs med sitt yrke. Siffran för grisproducenterna är 98 procent, trots den allvarliga ekonomiska situationen många av dem befinner sig i. I åldersgruppen 30 år och yngre är trivseln med yrket total, och bland bönder med mer än 200 hektar mark trivs 99 procent.

Läs hela Barometern här