Småföretagarna förutser en fortsatt konjunkturförbättring de kommande tolv månaderna. Hälften av företagen uppger att de tror att orderingången kommer öka de närmaste tolv månaderna och var tredje företag planerar för nyanställningar.

Tvingas säga nej
Arbetskraftsbristen upplevs som ett tillväxthinder i fler branscher. Var tredje småföretag har tvingats tacka nej till order under det senaste året jämfört med drygt var fjärde företag i höstas.

– Lönsamheten i småföretagen har förbättrats hos 44 procent av företagen under det senaste året. Hälften bedömer att den kommer att fortsätta stärkas under det närmaste året. Högre räntor, stigande råvarukostnader och lönekostnadsökningar är dock faktorer som kan äventyra lönsamheten, säger Jörgen Kennemar.

Konkurrensen den största utmaningen
En hårdnande konkurrens både inom och utanför landets gränser är sannolikt en viktig förklaring till att konkurrenskraftsfrågorna anses vara den största utmaningen för var tredje företag under de närmaste tre till fem åren. Lönsamheten och arbetskraftsförsörjningen är andra utmaningar som har en framträdande roll.

Dyra råvaror är en risk
De höga råvarupriserna är en konjunkturrisk som fått större tyngd under 2011, även om effekterna varierar mellan branscher och företag. Över hälften av landets mindre tillverkande- och varuförmedlande företag påverkas negativt av högre råvarupriser. Inom tjänsteföretagen är motsvarande andel av naturliga skäl mindre, under 20 procent.

Läs hela barometern