Budgetpropositionen satsar på företagens utveckling och skapar större förutsättningar för innovatörer.

Expertskatten förenklas
Skatten omfattar alla experter och nyckelpersoner med en månadslön på mer än två prisbasbelopp (88 000 kr, 2012) med en kompetens som anses uppfylla rätt villkor. Denna åtgärd underlättar rekryteringen av ledande internationella experter, forskare och andra nyckelpersoner till Sverige. Även fortsättningsvis går det att få expertskatt också vid lägre inkomster, men då först efter samma kompetensprövning som gäller idag.

3:12-reglerna blir förmånligare
Nivån på schablonbeloppet i den så kallade förenklingsregeln höjs från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp för att ytterligare stimulera nyföretagande och förenkla för ägarna av de mindre fåmansföretagen. Dessutom införs ett tak på 90 inkomstbasbelopp för hur mycket som behöver beskattas som inkomst av tjänst.

Förslaget gör det attraktivare att förlägga högavkastande innovativ verksamhet i Sverige eftersom dagens 3:12-regler inte gynnar innovatörer med få anställda.

Det satsas på innovation i 2012
För att stimulera till ett innovativt näringsliv, öka andelen innovativa företag och stimulera till ökad kommersialisering av forskningsresultat föreslås åtgärder som omfattar totalt 133 miljoner kronor  under åren 2012-2015. För att ytterligare stimulera innovation och tillväxt hos företag avser regeringen också att reformera det statliga riskkapitalsystemet genom att en tydligare aktörsstruktur inrättas där statliga riskkapitalinvesteringar koncentreras till ett fåtal aktörer.

Större utvecklingsmöjligheter och höjd räntefördelningsränta
Räntefördelningsräntan för enskilda näringsidkare höjs med 0,5 procentenheter till statslåneräntan plus fem och en halv procentenhet.

Dessutom utvidgas rätten till avdrag för forskning och utveckling. Med förslaget får företagen rätt till avdrag för utgifter för forskning och utveckling som de har ett rimligt intresse av, sett till verksamheten som helhet. Inte bara för sådan forskning som har ett samband med själva kärnverksamheten.