Lantbruksbarometern är den största årliga undersökningen om tillståndet i svenskt lantbruk. Sifo har på uppdrag av Swedbank, Sparbankerna och LRF Konsult telefonintervjuat 1008 lantbrukare mellan den 9 januari och 25 januari 2012.

Mer än hälften av lantbrukarna upplever en ansträngd lönsamhet
Av de tillfrågade lantbrukarna uppger 41 procent att de upplever lönsamheten som ”god” eller ”mycket” god. Det är en försämring med fem procentenheter från föregående år. Fler än hälften 58 procent uppger att deras lönsamhet är ”ganska” eller ”mycket” dålig. Det råder även en dämpad framtidstro, 21 procent av lantbrukarna tror på en bättre lönsamhet för 2012 som går att jämföras med 30 procent ifjol.

De som är mest positiva är grisproducenterna som upplever en förbättring från föregående år. De har dessutom störst framtidstro av bland alla produktionsgrenar. Hela 72 procent av grisproducenterna tror att lönsamheten kommer att bli bättre. Övriga produktionsgrenar är mer försiktiga.

Nöttköttsproducenterna tillhör den gruppen som inte märkt någon förändring i lönsamheten varken till det bättre eller sämre.

Så vill lantbrukarna förbättra lönsamheten
De flesta vill öka sin lönsamhet genom effektiviseringar och ökad produktion. Många vill även ha ett bättre samarbete med andra lantbruksföretag.

Växtodlingsföretagen och grisproducenterna ser även terminssäkrings som ett alternativ för en ökad lönsamhet.

Maskininvesteringarna och utlåningen till lantbrukarna ökade
Maskininvesteringarna ökade med tre procentenheter till 35 procent under 2011. Den produktionsgren som investerat mest i maskiner är mjölkproducenterna med 40 procent. Sett framåt är planerna på att investera i nya maskiner något försiktigare. Där är växt- och mjölkproducenter de med störst planer på att investera.

21 procent av lantbrukarna gjorde investeringar i byggnader under 2011. Flest investeringar gjordes av grisproducenter, 45 procent och mjölkproducenterna 39 procent. Större gårdar mer än 200 hektar är mer benägna att investera i nya affärsmöjligheter.

Den sammanlagda utlåningen till lantbruket uppgick vid årsskiftet till drygt 239 miljarder kronor, utlåningen ökade med 7,7 procent. De flesta lånen går till investeringar i maskiner. Vartannat lantbruksföretag uppger att de tagit lån under de senaste tre åren.

Lantbruk som aktiebolag är mer optimistiska
För första gången har lantbrukarna fått frågan i vilken företagsform som företaget bedrivs i. 11 procent driver lantbruket i aktiebolagsform. De flesta aktiebolagen finns inom växtodlings- och mjölkproducenter. De som driver lantbruket i aktiebolag är mer optimistiska inför framtiden än de som driver företaget som enskild firma.

Lantbrukarna trivs på jobbet och planerar att nyanställda
Drygt 30 procent av lantbruksföretagen har anställda. Inom mjölk- och grisproduktionen har 57 respektive 76 procent av företagen anställda. Inom två år planerar 11 procent av lantbruksföretagen att anställa mer personal.

15 procent av lantbrukarna planerar att överlåta sin fastighet inom tre år. 16 procent planerar att överlåta driften under samma tidsperiod.

I likhet med föregående år så trivs lantbrukarna med sitt arbete. 2011 så uppger hela 98 procent att de trivs. Viljan att rekommendera yrket till en yngre generation ökar och är nu uppe i 71 procent. Högst är viljan bland dem som är yngre än 30 år där 90 procent uppger att de skulle rekommendera yrket.

Våra experter kommenterar resultatet av Lantbruksbarometern
Ta del av mer av innehållet i Lantbruksbarometern, se filmen där våra experter går igenom resultatet från undersökningen och berättar mer om marknadsläget.

Du kan även ta del av andra marknadsuppdaterande sändningar som ger dig en bättre koll på det rådande marknadsläget.