Den slutsatsen drar Cecilia Skingsley, analyschef för ränte- och valutahandeln på Swedbank, när hon ger sin syn på ekonomiska utvecklingen och affärsklimatet för det kommande året.  

Optimistisk syn på konjunkturläget i Sverige
Sammanfattningsvis kan den inhemska ekonomiska situationen beskrivas som ganska positiv, men med vissa orosmoment. När det gäller konjunkturläget i Sverige så menar Cecilia Skingsley att det visserligen ser något svagare ut i år men att hon tror på en starkare utveckling 2013.  

Swedbanks prognos visar en BNP-tillväxt kring 2 procent nästa år, vilket är att betrakta som en "normal" tillväxt. I år förväntas tillväxten stanna på strax under 1 procent.

– Vi ser att hushållen blivit något mer optimistiska, främst när det handlar om sysselsättningen, och de har ett ganska högt sparande. Samtidigt är räntorna låga, vilket talar för en något högre konsumtion under 2013, säger Cecilia Skingsley.

Fortsatt låga räntor
När det gäller det inhemska ränteläget så räknar Swedbanks analyschef med fortsatt låga räntor i Sverige, även om prognoserna visar på en svag ränteuppgång.

– Riksbanken är inte bekväm med dagens låga nivå på reporäntan, säger Cecilia Skingsley, som visserligen tror på ytterligare en sänkning av reporäntan från dagens 1,5 procent, men att Riksbanken kommer att börja höja räntan i början av nästa år.  

Men någon dramatisk uppgång är det alltså inte frågan om, och huvudscenariot är att inflationen ligger kvar på en förhållandevis låg och stabil nivå. Sammantaget talar det för en förhållandevis god utveckling när det gäller den inhemska efterfrågan.

Fortastt osäkert ute i Europa
Men det här ganska positiva scenariot för Sverige förutsätter att vi inte ser några dramatiska störningar i ekonomin. Och enligt Cecilia Skingsley så är läget i omvärlden, och främst då inom euroområdet, fortsatt osäkert.

– Det akuta hotet att Grekland skulle tvingas till en okontrollerad betalningsinställelse är avvärjt. Men vi ser att Grekland och andra sydeuropeiska länder har stora strukturella problem som bland annat kännetecknas av en hög kostnadsutveckling och svag tillväxtkraft.

– De strukturella reformer som krävs i dessa länder är både smärtsamma och tar lång tid, säger Cecilia Skingsley.

Samtidigt bör det påpekas att läget i våra granländer, vilka många också är Sveriges viktigaste handelspartners, är förhållandevis stabilt. I länder som Tyskland och de andra nordiska länderna ligger den ekonomiska aktiviteten på en jämförelsevis hög nivå.

Kronan spås stark det kommande året
När det gäller växelkurser så pekar Swedbanks prognoser mot en något starkare krona mot såväl euron som pundet de kommande sex respektive tolv månaderna. Men Henrik Rosén, valutaanalytiker på Swedbank, anser att företag som har affärer i utländsk valuta inte bör stirra sig blind på prognoser.

– I det korta perspektivet kan det svänga både upp och ner, och mitt råd till företagare är att alltid säkra sig mot valutafluktuationer, säger han.  

Henrik Rosén anser att företag som kan föra över eventuella valutakursförluster på kunderna är i en något bättre sits än de som själva får ta förlusten, men anser ändå att säkrade positioner i stort sett alltid är att föredra.

– Jag tror de flesta företagare inte vill att deras resultat avgörs av svängningarna på valutamarknaden, säger Henrik Rosén.