Skuldkris, råvaruspekulation, missväxt i omvärlden är exempel på globala händelser som påverkar ditt lantbruksföretag. Under de senaste åren har du säkert blivit varse om att även händelser som karikatyrer av Mohammed, dioxinskandaler i Tyskland och valutaspekulationer på finansmarknaden kan få stora ekonomiska konsekvenser för ditt företag. Din verksamhet påverkas av en rad omvärldsfaktorer som är omöjliga för dig som företagare att styra.

Bakom varje framgångsrikt lantbruksföretag finns, enligt min mening, en duktig företagare som är skicklig på att optimera sin produktion utifrån de faktorer som går att påverka. Vad är det då som skiljer ett riktigt framgångsrikt företag från en enbart en duktig producent? Jag upplever att det framförallt handlar om förmågan att hantera risker.

I ditt företag kan du gå igenom och identifiera de riskfaktorer (ränta, pris på insatsvaror, pris på slutproduktion foderkostnad etc) som påverkar dig och ditt företag. Gör därefter en plan för hur du kan hantera respektive riskfaktor utifrån olika scenarion. Att hantera risk kan innebära att du aktivt väljer att inte göra något alls men enbart insikten i hur respektive faktor påverkar ökar din företagarförmåga.

För dig som är beroende av spannmålspriser i din produktion har perioden från 2007 och framåt fastställt att prissvängningar är ett normalt tillstånd. Priserna pressas inte bara av underliggande efterfrågan utan även av vinstintressen från finansiella spekulanter som vill tjäna pengar på kursrörelser i råvaror. I tider med begränsad tillgång på kapital är förmågan att generera vinst och kassaflöde avgörande för att skapa ett, på lång sikt, bärkraftigt och stabilt företag.

En annan risk du bör beakta och hantera är ränta på lån och leverantörskrediter. Om du har en låg skuldsättning är denna faktor mindre betydelsefull. För dig med hög skuldsättning gäller det att säkerställa att en snabb förändring i ränta inte tär på ditt resultat. Vet du hur mycket ditt resultat påverkas om räntan stiger 2 %? Svaret är givetvis individuellt och beror på vilken mix du har av fast och rörlig ränta samt din faktiska skuldsättning. Effekten bör också ställas mot att flera andra riskfaktorer kan påverkas samtidigt och ge större eller mindre effekt på ditt resultat.

Min erfarenhet är att de företag som inte har insikt i sina risker och åtgärdsplaner för att hantera dem, reagerar allt för långsamt i vår tids rörliga omvärld. Riskhantering innebär även stora möjligheter att hantera positiva förändringar som leder till positiv resultatpåverkan. Ta initiativet i din verksamhet för en ökad lönsamhet och prata med din rådgivare på banken för att hitta bra lösningar.