– Resultatet från Småföretagsbarometern är ytterligare en indikation på att tillväxten i svensk ekonomi kommer att stärkas under 2014 efter ett modest tillväxtår ifjol. Framför allt är det en starkare inhemsk efterfrågan som kommer att driva den svenska ekonomin under 2014. Det gynnar flertalet småföretag som har Sverige som största försäljningsmarknad, medan det alltjämt kommer att vara trögt för den svenska exportindustrin, säger Jörgen Kennemar, Makroanalys Swedbank.

I vårens småföretagsbarometer räknade företagen med att konjunkturen skulle förbättras.  Under sommaren och hösten blev denna förbättring verklighet. 18 län redovisade en starkare konjunktur och endast tre en försvagning, vilket talade sitt tydliga språk.

Konjunkturförbättringen slår enligt rapporten igenom både inom industri- och tjänstesektorn. För industrins del sker uppgången från en låg nivå, medan tjänsteföretagen går från hygglig till god tillväxt. Industrin påverkades betydligt kraftigare än tjänstesektorn av den internationella avmattningen under 2012. Båda sektorerna har en positiv inställning till tillväxten kommande år.

Sysselsättningen väntas öka i allt snabbare takt. En av fyra småföretag räknar med att nyanställa. Störst anställningsplaner finns inom tjänsteföretagen.

Den bättre konjunkturen avspeglas i att 65 % av företagen ser expansionsutsikter, jämfört med 56 % våren 2013.

En ljusare småföretagskonjunktur har lett till att fler företag bedömer att lönsamheten har förbättrats sedan hösten 2012, vilket därmed bryter den nedåtgående trenden. Drygt var tredje företag anser att lönsamheten är högre än för ett år sedan med vart femte bedömer att den har försämrats.

De största tillväxthindren är i denna mätning de höga arbetskraftskostnaderna (21 %, samma som våren 2013) På andra plats kommer den svaga efterfrågan (20 % jfr 24 %) och på tredje plats brist på arbetskraft (18 % jämfört med 14 %). Finansieringsproblemen har minskat från 11 till 8 %.