Ur ett skatteperspektiv strävar lagstiftaren efter att skattebelastningen ska vara densamma oavsett om du driver verksamhet i aktiebolag eller enskild firma. Men det finns för- och nackdelar med båda bolagsformerna. 

Ett generellt råd är att en enskild firma i de flesta fall är bra i uppstartsskedet, eftersom det finns förmånliga regler om kvittning mot tjänsteinkomster. 

Jord- och skogsbruk

Även för innehavare av jord- eller skogsbruksfastigheter kan det finnas fördelar med enskild firma. Ägaren har nämligen möjlighet att kvitta vinst från annan verksamhet mot förlust i en jord- eller skogsbruksfastighet. Tänk dig att du till exempel är konsult. Då kan du dra av vinsterna från din verksamhet mot de förluster du har från ditt jordbruk. Allt ingår i samma näringsverksamhet.

Lågbeskattad utdelning

Det är stora skillnader mellan att bedriva verksamhet i aktiebolagsform och som enskild firma. I ett aktiebolag finns möjlighet att ta ut lågbeskattad aktieutdelning. I fåmansaktiebolag kan företagaren ta ut minst 2,75 inkomstbasbelopp, (knappt 156 000 kronor under inkomstår 2014) i aktieutdelning som endast beskattas med 20 procent. I aktiebolag med flera anställda blir utdelningsmöjligheterna ännu bättre. Motsvarande möjlighet finns inte i en enskild firma. För företagare som i sin enskilda firma har ett överskott över brytpunkten för statlig inkomstskatt vid cirka 460 000 kronor, innebär ett byte till aktiebolagsform en sänkt marginalskatt från omkring 60-65 till 40 procent.

Avsättning till fonder

I enskilda firmor kan du istället fondera pengar och skjuta skatten framför dig genom expansions- och periodiseringsfonder. Pengarna som avsätts ska emellertid beskattas senare, så fonderingen är en tillfällig möjlighet att sänka skatten.

Ansvar för skulder 

I en enskild firma är du som privatperson ansvarig för alla skulder som uppstår, till exempel leverantörsskulder. I ett aktiebolag däremot förlorar du normalt bara ditt satsade aktiekapital om bolaget går i konkurs. Det innebär att aktiebolag troligtvis är en bättre företagsform för dig som har stora utvecklingskostnader eller kunder som inte betalar direkt, eftersom du tar en mindre personlig risk.

Placeringar 

Har du mycket överskottslikviditet i företaget och vill göra placeringar är det endast i aktiebolaget som det är möjligt att placera i aktier och aktiefonder. Placeringar i en enskild firma ses som privata placeringar och påverkar kapitalunderlaget för räntefördelning och expansionsfond. 

Plus för aktiebolag

Aktiebolagsformen är bra för den som efter pensionering tar ut utdelning och lön. I ett aktiebolag är det också bättre skatteregler vid försäljning. Aktiebolagsformen ger även fler möjligheter till löneförmåner. Avdrag för motionskort och minnesgåvor godkänns till exempel bara i aktiebolag. I vissa sammanhang kan det dessutom vara en fördel att ha AB i namnet.