– Undersökningar visar att mer än hälften av alla skogs- och markägare bedriver sin verksamhet av andra skäl än strikt lönsamhetsmässiga. Det finns ofta starka känslomässiga band och emotionella drivkrafter bakom den här typen av företagande, exempelvis en vilja att förvalta skogen väl inför nästa generation. Många skogsägare betraktar också skogen som en attraktiv investering, ett komplement till aktier, fonder och andra börsplaceringar, säger Per Skargren, segmentsansvarig för Skog och lantbruk på Swedbank och Sparbankerna.

Gratis kunskap för skogsägare

Alla som äger en lantbruksfastighet är per automatik enskilda näringsidkare och bokföringsskyldiga. Många skogsägare är nyfikna och vill stärka sin kompetens kring skogsägandets villkor och hur de kan planera och agera för att driva ett framgångsrikt skogsbruk.

För att fördjupa kompetensen kring ett långsiktigt framgångsrikt skogsägande bjuder Swedbank och Sparbankerna skogs- och lantbruksägare som driver enskild firma på en kunskapsbank. I kunskapsbanken kan man bland annat ta del av filmer och podcasts om att köpa skogsfastigheter, planera ett generationsskifte, skapa trygghet och lönsamhet i sitt skogsbruk och bedriva skogsbruk på fritiden. Målet är att kunskapsbanken ska leda till nya insikter som kan stärka skogsägare och inspirera kunderna att lära sig mer.

Till kunskapsbanken

Nya eller presumtiva skogsägare bör skaffa sig en god uppfattning om underhållsbehoven i sin skog och de eventuella byggnader som finns på fastigheten. De bör även känna till om det finns arrende- eller nyttjanderättsavtal kopplade till marken och hur företagets förväntade kassaflöde ser ut.

– Som skogsägare är det viktigt att ha insikt i hur företagets betalningsströmmar ser ut. Om du vet ungefär när nästa större intäkt från gallring eller slutavverkning väntas komma kan du planera verksamhetens ekonomi och likviditetshantering utifrån det. I förvaltningen av din skogsfastighet bör du bland annat inkludera en långsiktig underhållsplan för fastigheten, särskilt om du har många hus och byggnader, säger Per Skargren.

Rätt rådgivning kan tillföra mycket nytta

Ytterligare en viktig del av ett långsiktigt lönsamt skogsägande är att ha förståelse för hur beskattningen av verksamheten fungerar. En rådgivare kan exempelvis hjälpa dig att hitta bra vägar att planera beskattningen. De flesta skogsägare behöver kvalificerad rådgivning i olika stadier av sitt skogsägande, exempelvis i samband med förvärv, slutavverkning, generationsskifte eller öka lönsamheten.

– Det långsiktiga målet med vår rådgivning är att bidra till ett sunt företagande och öka skogsägarens trygghet kopplat till deras mål med ägandet. Rådgivaren kan exempelvis stödja i samband med förvärv, planera pension eller göra upp en långsiktig plan för skogsägandet i avvägning med privatekonomin. Rådgivaren och skogsägaren har ofta en långsiktig relation, vilket innebär att rådgivaren är med när verksamheten utvecklas och förändras, säger Per Skargren.Per Skargren, segmentansvarig Skog och lantbruk på Swedbank och Sparbankerna