Skatteverkets linje har fram till Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni i år varit att styrelseledamöter, som fortlöpande haft minst tre styrelseuppdrag, har kunnat fakturera uppdragen via sitt bolag. Nu ändrar Skatteverket sitt synsätt. Styrelsearvoden kommer, med få undantag, att beskattas som inkomst av tjänst. Som en  konsekvens av det ska bolaget som betalar ut styrelsearvodet fortsättningsvis betala sociala avgifter för den utbetalda ersättningen. 

Till räkenskapsårets slut

Förändringen får omedelbar effekt på avtal om styrelseledamotsuppdrag som ingåtts efter den 20 juni 2017. Däremot kan de som fakturerar från eget bolag enligt avtal som ingåtts före den 20 juni 2017, fortsätta med det tills det innevarande räkenskapsåret tar slut, men sedan är det stopp.

Några exempel:

1) Ett uppdragsavtal har ingåtts i maj 2017. Avtalet sträcker sig till och med maj 2019. Bolagets räkenskapsår löper per kalenderår (1/1-31/12). Avtalet kan fortlöpa till och med den 31 december 2017 och styrelseledamoten kan fakturera arvodet till och med detta datum utan beskattningskonsekvenser.

2) Ett uppdragsavtal har ingåtts i november 2016. Avtalet sträcker sig till november 2019. Bolagets räkenskapsår löper från den 1 september till den 31 augusti. Avtalet kan fortlöpa till och med den 31 augusti 2017 då innevarande räkenskapsår löper ut och styrelseledamoten kan fakturera arvodet till och med detta datum utan beskattningskonsekvenser.

3) Ett uppdragsavtal har ingåtts i maj 2017. Avtalet sträcker sig till maj 2020. Bolagets räkenskapsår löper från den 1 april till den 31 mars. Avtalet kan fortlöpa till och med den 31 mars 2018 eftersom avtalet ingicks före den 20 juni 2017. Styrelseledamoten kan fakturera arvodet till och med den 31 mars 2018 utan beskattningskonsekvenser.