Tips till skogsköpare

  1. Missa inte boniteten. Boniteten beskriver markens produktionsförmåga – den genomsnittliga tillväxten per hektar och år. Den påverkas bland annat av jordmånen, det lokala klimatet och fuktighetsförhållandena. Eftersom boniteten inte går att påverka, har den stor betydelse för fastighetens förmåga att ge avkastning över tid. Boniteten anges som ett tal, vanligen mellan 2 och 12, där 1 betyder att tillväxten i princip är obefintlig. Boniteten ska finnas med i skogsbruksplaner och prospekt.

  2. Bedöm tillgängligheten. En i övrigt bra fastighet kan belastas av att det saknas skogsvägar, men också av förekomsten av berg, myrar och annat i terrängen som försvårar avverkning, skötsel och transporter. Hur påverkas ditt försäljningsnetto av att marken är kuperad? Hur mycket extra kostar markberedning och plantering i otillgängliga partier.

  3. Tänk framåt. Det är lätt att stirra sig blind på det man har framför ögonen – det avverkningsbara. Men skogsbruk är långsiktigt. Därför är det viktigt att titta noga på åldersfördelningen. Hur ser ungskogen och planteringarna ut? Hur har röjningsarbetet skötts? Hur kommer den här skogen att se ut om tio, tjugo, trettio år?

  4. Försök att förutse det oväntade. Hur sannolikt är det att fastigheten kommer att beläggas med miljörestriktioner nu när den byter ägare? Vilka anspråk kan kommuner och andra myndigheter tänkas ha på fastigheten i framtiden, för bostadsbyggande, vägar och annan infrastruktur?

Har du frågor om att äga och investera i skog?
Kontakta våra specialister!